Mirosław Maliszewski

Prezes Związku Sadowników RP
Poseł na Sejm RP

Mirosław Maliszewski

Prezes Związku Sadowników RP
Poseł na Sejm RP

Historia powstania.

Z inicjatywy sadowników regionu grójeckiego został powołany do życia w maju 1999 roku Związek Sadowników Mazowsza z siedzibą w Grójcu. Związek jest organizacją apolityczną, dobrowolną, samorządną o celach nie zarobkowych, działającą na rzecz i w interesie sadowników. W dniu 24 lipca 1999 roku w Belsku Dużym odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków, na którym wybrano 7-osobowy Zarząd. Pierwszym prezesem został kolega Zbigniew Przybyszewski. Na kolejnym Walnym Zebraniu w styczniu 2001 rozszerzono skład Zarządu Głównego. Obecnie w jego skład wchodzą: Prezes, 10 członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów i prezesi jednostek terenowych. 8 stycznia 2002 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, na którym wybrano nowego prezesa Zarządu Głównego, kolegę Mirosława Maliszewkiego. Zmieniono także nazwę stowarzyszenia na: Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.

Cele i zadania Związku:

 • promowanie spożycia owoców i zdrowego odżywiania;
 • reprezentowanie potrzeb i interesów zawodowych sadowników;
 • prowadzenie doradztwa w zakresie produkcji sadowniczej;
 • inicjowanie zmian w prawodawstwie, dotyczących działalności w zakresie sadownictwa;
 • podejmowanie działań mających na celu tworzenie trwałych podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla umocnienia polskiego sadownictwa oraz ich integracji w obrębie rynku Unii Europejskiej;
 • upowszechnianie wiedzy technologicznej, ekonomicznej i prawnej związanej z branżą sadowniczą;
 • działalność wspierająca rozwój gospodarczy branży sadowniczej, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność promująca ekologiczne metody produkcji i ochronę środowiska naturalnego;
 • działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów, współpracy oraz doświadczeń pomiędzy społeczeństwami;
 • pomoc przy pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej i budżetu krajowego;
 • kształtowanie opinii i ocen na temat produkcji sadowniczej;
 • opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących sadowników;
Związek będzie realizować swoje cele poprzez:
 • współpracę z organami administracji rządowej, terenowej i samorządowej,
 • gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy sadowniczej,
 • organizowanie wystaw, odczytów, seminariów, imprez kulturalno – oświatowych,
 • obronę interesów zawodowych sadowników,
 • współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • organizowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej.

więcej informacji: www.polskiesadownictwo.pl